KIỂM TRA NỘI BỘ

Thứ ba - 06/09/2022 17:01
 
 
PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG MN CHÁNH PHÚ HÒA
 
   

     Số: 143a /QĐ-MNCPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

Chánh Phú Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ
Năm học 2022 – 2023

         Căn cứ vào Nghị định số 42/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;
          Căn cứ công văn số 420/PGDĐT-TT ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học của Phòng giáo dục Đào tạo thị xã Bến Cát; 
           Căn cứ công văn số 526/PGDĐT- GDMN ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc hướng dẫn tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo;
          Căn cứ vào công văn số 535/PGDĐT-TTr ngày 19/10/2021 của Phòng giáo dục Đào tạo Bến Cát về kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022;
          Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của nhà trường.

                                        QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Kiện toàn ban kiểm tra nội bộ trường mầm non Chánh Phú Hòa năm học 2022-2023 gồm 11 thành viên ( Danh sách đính kèm )

          Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ trường có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của Trưởng ban.

          Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG
             - Như điều 1;
            - Phòng GDĐT ( để báo cáo);
            - Lưu VT.

                                                                             Nguyễn Ngọc Dung


                          DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ
                                      Năm học 2022-2023
                ( Kèm theo Quyết định số     / QĐ-MNCPH ngày 01 / 9 /2022    
của Hiệu trưởng Trường Mầm non Chánh Phú Hòa)
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Nguyễn Ngọc Dung

Hiệu trưởng

Trưởng ban - Phụ trách chung

2

Đỗ Thị Kim Ngân

Phó hiệu trưởng

Phó ban - PT GD

3

Nguyễn Thị Ngọc Tiền

Phó hiệu trưởng

Phó ban - PT bán trú - SK

4

Hoàng Thị Hiền

Trưởng Ban TTND

Giám sát kiểm tra

5

Huỳnh Thị Tuyết Mai

Tổ trưởng khối Lá

Thành viên - PT khối lá

6

Trần Thị Hoàn

Tổ trưởng khối Mầm-Chồi

Thành viên - PT Mầm- chồi

7

Cao Thị Kiều Tiên

Tổ phó Mầm – Chồi

Thành viên - PT  Mầm -Chồi

8

Đoàn Thị Thúy Oanh

Tổ trưởng cấp dưỡng

Thành viên - PT  tổ CĐ

9

Ngô Thị Chi

Tổ trưởng văn phòng

Thư ký - PT tổ văn phòng

10

Trương Thị Mỹ Thiện

Chủ tịch công đoàn

Thành viên - PT CĐ

11

Nguyễn Thị Thúy Liễu

BT chi đoàn

Thành viên - PT VS, MT

 
 
 
PHÒNG GD-ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG MN CHÁNH PHÚ HÒA
 
   
 

Số: 143b/KH-KTNB-MNCPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

         Chánh Phú Hòa, ngày 01 tháng 9 năm 2022


                                                     

                                                     KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số     /QĐ-MNCPH ngày 01 tháng 9 năm 2022 về việc kiện toàn Ban kiểm tra Nội bộ của Trường mầm non Chánh Phú Hòa năm học 2022-2023;
Trường MN Chánh Phú Hòa xây dựng Kế hoạch kiểm tra Nội bộ năm học 2022 -2023 như sau:
      I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1. Mục đích
      - Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động quản lý thường xuyên của thủ trưởng đơn vị, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay;
       - Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng nhà trường; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của từng tổ, bộ phận, cá nhân; đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý;
       - Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong các trường học.
      2. Yêu cầu
       - Ban kiểm tra nội bộ của trường học phải thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá toàn bộ các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ đơn vị trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo...
       - Công tác kiểm tra nội bộ tại cơ sở phải được thực hiện trên nguyên tắc: Thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra (kiểm tra cấp dưới theo chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục) vừa là đối tượng kiểm tra (công khai hóa các hoạt động, các thông tin quản lý nhà trường để Ban KTNB kiểm tra).
       - Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, hiệu quả. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra, tránh định kiến, cả nể, làm qua loa, hình thức; kiểm tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch;
       - Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ điều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định của điều lệ, quy chế.
       II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA
       1. Kế hoạch kiểm tra
       1.1. Đối với Ban giám hiệu 
        - Kiểm tra trách nhiệm thực hiện công vụ của CB,CC,VC trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
       - Kiểm tra trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện các quy định của tổ chức, cá nhân trong hoạt động CS&GD, việc triển khai chủ trương đổi mới của ngành, việc thực hiện các đề án của thị xã Bến Cát.
       - Kiểm tra công tác tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; Tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định
       - Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sơ vật chất kỹ thuật, trang bị, khuân viên, các khu vực vệ sinh…
        - Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục: Công tác tuyển sinh, biên chế học sinh/lớp, thực hiện nhiệm vụ phổ cập GD được giao…
        - Kiểm tra việc chỉ đạo tổ chức các hoạt động chuyên môn và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
        - Kiểm tra việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.
        - Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo.
         - Kiểm tra công tác y tế học đường, an toàn trường học, công tác quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi, hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính, công tác quản lý của Hiệu trưởng.
         1.2. Đối với giáo viên, nhân viên
          - Ban giám hiệu kiểm tra đột xuất 100% những GV, NV còn hạn chế về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ.. để có biện pháp giúp đỡ và bồi dưỡng.
         - Kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng CSND và giáo dục trẻ.
         - Kiểm tra hoạt động sư phạm, thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của giáo viên.
          - Kiểm tra toàn diện 30% giáo viên/năm học.
         2. Tổ chức lực lượng
           - Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách công tác kiểm tra.
+ Bà:Nguyễn Ngọc Dung - Hiệu trưởng - Tr ban Phụ trách chung;
+ Bà: Trương Thị Mỹ Thiện - CTCĐ - Phó ban TT- Phụ trách công tác kiểm
+ Bà: Đỗ Thị Kim Ngân - Phó Hiệu Trưởng - Phó ban
+ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tiền – Phó Hiệu trưởng- Phó ban-Thư ký
           - Huy động lực lượng tham gia kiểm tra gồm các đ/c trong ban chất lượng của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên có đủ trình độ, năng lực.
           - Phối hợp với Công đoàn để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
         3. Hoạt động kiểm tra
         3.1. Kiểm tra nhà trường (các hoạt động quản lý giáo dục): 2 lần/năm học.
          - Lần 1: Hoàn thiện trong học kỳ I.
          - Lần 2: Hoàn thiện trong học kỳ II.
Nội dung kiểm tra tập trung tự kiểm tra vào các nội dung sau:
         3.1.1.Công tác tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; Tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định.
         - Đối tượng kiểm tra: Lãnh đạo nhà trường.
         - Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2022 và tháng 5/2023
         - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc quản lý và thực hiện hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công nhiệm vụ của năm học.
         - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
         3.1.2. Các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sơ vật chất kỹ thuật, trang bị, khuân viên, các khu vực vệ sinh…
          - Đối tượng kiểm tra: Lãnh đạo nhà trường.
          - Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2022 và tháng 5/2023.
          - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá các loại hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường về: Hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ văn thư thiết bị, cán bộ phụ trách y tế, phụ trách nhân viên, bảo vệ….
       - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
         3.1.3. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục: Công tác tuyển sinh, biên chế học sinh/lớp, thực hiện nhiệm vụ phổ cập GD được giao…
       - Đối tượng kiểm tra: Lãnh đạo nhà trường và Hội đồng tuyển sinh.
       - Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2022 và tháng 5/2023.
       - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu trữ hồ sơ của lãnh đạo nhà trường; Hồ sơ hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận như: Phổ cập, văn thư, quản lý học sinh chuyển trường và các hồ sơ quy định khác…
       - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
        3.1.4. Công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi: Thực hiện công tác phổ cập GD cho trẻ em 5 tuổi.
       - Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, Ban chỉ đạo công tác phổ cập và các bộ phận liên qua đến nội dung kiểm tra.
       - Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2022 và tháng 5/2023.
       - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện và lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác phổ cập GD.
       - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
       3.1.5. Công tác y tế học đường, an toàn trường học:Thực hiện công tác y tế học đường, công tác thực hiện phòng chống tai nạn thương tích, công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng và an toàn trong trường học…
       - Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên phụ trách y tế và các bộ phận liên qua đến nội dung kiểm tra.
       - Thời điểm kiểm tra: Tháng 10/2022 và tháng 5/2023.
       - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác y tế học đường, công tác thực hiện phòng chống tai nạn thương tích, công tác đảm bảo vệ sinh dinh dưỡng và an toàn trong trường học của lãnh đạo, NV y tế, giáo viên và việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của nhân viên phụ trách y tế.
       - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
      3.1.6. Chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ: Thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đạo đức, thẩm mỹ, thể chất …, công tác chủ nhiệm, các hoạt động tổ chức một ngày của trẻ theo quy chế chuyên môn
      - Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên, các đoàn thể, các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
      - Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2022 và tháng 5/2023.
      - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá hồ sơ lưu của lãnh đạo, hồ sơ và thực hiện các hoạt động của giáo viên, nhân viên, tổ chuyên môn, Y tế trường học, công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, các loại kế hoạch hoạt động…
        - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
       3.1.7. Hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính:  
        - Đối với hệ thống hồ sơ sổ sách về quản lý hành chính, cần tập trung một số vấn đề sau: Về công tác tổ chức: Việc thực hiện các quy định, nội quy, quy chế của đơn vị, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về GD và các quy định pháp luật khác có liên quan; Tập trung thực hiện Điều lệ nhà trường; Quy chế tổ chức các hoạt động, thực hiện chế độ làm việc và ý thức xây dựng nhà trường; việc quản lý, bảo quản và sử dụng trang thiết bị, tài sản của nhà trường; Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chuyên môn; Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; việc thực hiện về phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chỗng lãng phí…
        - Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường và nhân viên đang công tác tại trường và cán bộ chuyên trách.
        - Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2022 và tháng 31/5/2023.
        - Biện pháp kiểm tra: Kiểm tra và đánh giá việc quản lý hệ thống hồ sơ sổ sách hành chính của lãnh đạo nhà trường và các bộ phận có liên quan đến nội dung kiểm tra.
        - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học
     
       3.2. Kiểm tra chuyên đề nhà trường
       3.2.1. Công tác quản lý, sử dụng thiết bị, đồ dùng đồ chơi:
       - Thực hiện việc quản lý, sử dụng trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định…
       - Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, giáo viên và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
       - Thời điểm kiểm tra: Tháng 10/2022 và tháng 5/2023.
       - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện quản lý, sử dụng trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi theo quy định…hồ sơ lưu của lãnh đạo nhà trường và giáo viên.
       - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
       3.2.2. Hoạt động chuyên môn và chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ:               
       - Tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy, kiểm tra và đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, kì năm học, tình hình chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giảng dạy của giáo viên, nhân viên và trẻ.
       - Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
      - Thời điểm kiểm tra: Tháng 10/2022 và tháng 5/2023.
      - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của các tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên, nhân viên.
      - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học
      3.2.3. Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện):
       - Công khai công chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính
       - Đối tượng kiểm tra: Là Hiệu trưởng và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
       - Thời điểm kiểm tra: Tháng 4/2022 và tháng 5/2022.
       - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, Hồ sơ lưu và hình thức công khai của ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai.
        - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
       3.2.4. Kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá,  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính (đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của ban giám hiệu nhà trường, hồ sơ và kết quả hoạt động thực chất của đội ngũ…).
       - Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
       - Thời điểm kiểm tra: Tháng 4/2022 và tháng 5/2022.
       - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của các tổ chuyên môn, hồ sơ của giáo viên, nhân viên.
       - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
      3.2.5. Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán(theo QĐ số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ.
      - Đối tượng kiểm tra: Là Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ và các bộ phận liên quan đến nội dung kiểm tra.
      - Thời điểm kiểm tra: Tháng 1/2022 và tháng 5/2022.
      - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường, hồ sơ và hoạt động của kế toán và thủ quỹ.
      - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
      3.2.6. Kiểm tra thực hiện các cuộc vận động, phong trào của Ngành (đối tượng kiểm tra chủ yếu: …).
      - Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng và các bộ phận liên qua đến nội dung kiểm tra.
      - Thời điểm kiểm tra: Tháng 1/2022 và tháng 5/2022.
      - Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá việc lưu hồ sơ của lãnh đạo nhà trường,quá trình triển khai, kết quả của nhà trường và hoạt động thực tế của đội ngũ.
      - Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
      3.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên
      3.3.1. Kiểm tra toàn diện giáo viên
* Nội dung kiểm tra:
      - Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Căn cứ Luật GD, Điều lệ nhà trường, Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 Quy định về đạo đức nhà giáo, Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012, việc hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...
     + Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;
      + Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
       - Việc thực hiện quy chế chuyên môn:
      + Kiểm tra, đánh giá hoạt động sư phạm của nhà giáo được thực hiện chủ yếu do Hiệu trưởng nhà trường thực hiện và quyết định (Giao cho Phó Hiệu trưởng phụ trách GD chịu trách nhiệm về chất lượng GD trước Hiệu trưởng).
       + Tập trung đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn, dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện tính tích hợp trong việc CSND và giáo dục trẻ để GD đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống; việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới trong kiểm tra đánh giá trẻ; việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy, sử dụng đồ dùng dạy học....
+ Kiểm tra việc thực hiện công tác CSGD trẻ, thực hiện các loại hồ sơ sổ sách, việc quản lý sử dụng tài sản, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi.
+ Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động khác.
- Về đánh giá giờ dạy
+ Thực hiện hướng dẫn đánh giá GV theo tiết dạy do sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và nhà trường đã xây dựng.
+ Biện pháp: Sử dụng đội ngũ tổ trưởng, giáo viên cốt cán tham gia kiểm tra.
* Lưu ý: Đối với GV còn hạn chế về trình độ tay nghề, GV có dấu hiệu vi phạm quy chế CM, nhà trường sẽ tiến hành sử dụng hình thức kiểm tra đột xuất.
* Yêu cầu: Các nội dung kiểm tra đều phải có biên bản với đầy đủ thủ tục, nộp về cho Trưởng ban chậm nhất 5 ngày sau khi kiểm tra.
* Đối tượng kiểm tra: tất cả giáo viên điều được kiểm tra toàn diện năm học 2022 - 2023.
* Chỉ tiêu:Trong năm đạt 100% số giáo viên đang công tác tại trường (16 GV).Gồm các đ/c có tên sau:
 

TT

Họ và tên

Lớp
Lần kiểm tra gần nhất Thời gian sẽ kiểm tra
Ngày tháng Kết quả
1 Hoàng Thị Hiền Nhà trẻ     Tháng 10
2 Nguyễn Thị Thúy Liễu Nhà trẻ     Tháng 10
3 Cao Thị Kiều Tiên Mầm 1     Tháng 11
4 Nguyễn Thị Thanh Lan Mầm 2     Tháng 11
5 Dương Thị Hồng Vân Mầm 2     Tháng 12
6 Trần Thị Hoàn Chồi 1     Tháng 12
7 Huỳnh Thị Thúy Kiều Chồi 1      
8 Nguyễn Ngọc Tuyền Chồi 2     Tháng 01
9 Huỳnh Thị Tuyết Mai Lá 1     Tháng 01
10 Nguyễn Thị Kim Thảo Lá 1     Tháng 02
11 Lưu Thị Lài Lá 2     Tháng 3
12 Nguyễn T. Thùy Dương Lá 2     Tháng 3
13 Trương Thị Mỹ Thiện 3     Tháng 4
14 Nguyễn Ngọc Dung 3     Tháng 4
15 Nguyễn Thị Hồng Đào 4     Tháng 5
16 Phan Thị Ái Ly 4     Tháng 5

          3.3.2. Kiểm tra chuyên đề giáo viên
          - Nội dung kiểm tra: Trong năm học chủ yếu đi sâu vào kiểm tra việc thực hiện chuyên quy chế chuyên môn, chuyên đề phát triển vận động, phát triển nhận thức, phát triển thẩm mỹ, phát triển ngôn ngữ, chuyên đề giáo dục và phát triển kỹ năng cho trẻ của giáo viên.
- Đối tượng kiểm tra: Là giáo viên.
- Chỉ tiêu: Trong năm 100% số GV toàn trường được kiểm tra(16 GV).
- Biện pháp thực hiện: Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề giáo viên cụ thể cho từng tháng, tập trung đi sâu vào:
+ Kiểm tra trình độ nghiệp vụ SP; việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ;
+ Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy và thực hiện chuyên đề;
+ Việc thực hiện các quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ
+ Việc sử dụng thiết bị dạy học
+ Việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá...
* Kiểm tra định kì hồ sơ kế hoạch giáo dục hoạt động tuần của giáo viên
    -  Số giáo viên được kiểm tra: 16/16 = 100%.
    - Số lượt kiểm tra: 4 lần/năm học.
  - Thời điểm kiểm tra: 9/2022; 5/2023. (Số lần kiểm tra định kì này là bắt buộc để làm căn cứ đánh giá thi đua các đợt 1 và 2 ).
            3.4. Kiểm tra hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn và các bộ phận:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nề nếp quản lý của các Tổ trưởng, hồ sơ, nề nếp sinh hoạt, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng sinh hoạt chuyên môn của các tổ, nhóm chuyên môn.
- Đối tượng: Là Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên của các tổ, nhóm chuyên môn.
- Chỉ tiêu: Đảm bảo chỉ tiêu kiểm tra định kỳ các tổ 3 lần/năm.
- Biện pháp thực hiện: Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động chuyên môn của các tổ nhóm, tập trung đi sâu vào:
+ Kiểm tra trình độ quản lý, việc tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của các tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn.
+ Kiểm tra việc thực hiện XD kế hoạch bồi dưỡng, chất lượng bồi dưỡng, chất lượng sinh hoạt trong các buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ.
+ Kiểm tra việc thực hiện các loại hồ sơ thu-chi và các hoạt động của Tổ Văn phòng (Kế toán, thủ quỹ).
+ Kiểm tra hoạt động phối hợp dây chuyền, cách chế biến các món ăn.. của tổ nuôi dưỡng.
+ Kiểm tra việc thực hiện các hoạt động công tác y tế học đường, phòng y tế, các trang thiết bị y tế và hồ sơ sổ sách của nhân Y tế.
+ Kiểm tra các hoạt động, XD kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của bộ phận văn thư, lưu trữ.
           3.5. Kiểm tra công tác quản lý của Thủ trưởng
- Nội dung kiểm tra: Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch; quản lý, bố trí sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá xếp loại… đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; thực hiện chế độ chính sách; thực hiện quy chế dân chủ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác kiển tra của Hiệu trưởng theo quy định; tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội; quản lý hành chính, tài chính, tài sản; công tác tham mưu, phối hợp và công tác XHHGD; việc công khai chất lượng GD; công khai các điều kiện về CSVC, trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính…
- Đối tượng kiểm tra: Là Hiệu trưởng
- Biện pháp thực hiện: Kiểm tra và đánh giá các loại hồ sơ quản lý của Hiệu trưởng; các loại hồ sơ lưu và hình thức công khai của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai; các loại hồ sơ của các bộ phận có liên quan đến kiểm tra.
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
           3.6. Kiểm tra việc thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
- Nội dung kiểm tra: Thực hiện lịch tiếp công dân, điểm tiếp công dân, nội quy tiếp công dân, thực hiện quy định hồ sơ, sổ sách giải quyết khiếu nại, tố cáo: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.
- Đối tượng kiểm tra: Là lãnh đạo nhà trường và các bộ phận liên qua đến nội dung kiểm tra.
- Thời điểm kiểm tra: Tháng 9/2022 và tháng 5/2023.
- Biện pháp thực hiện: Kịp thời khắc phục tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp nếu có một cách kịp thời và có hiệu quả, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng dân chủ để vu khống và khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.
- Nhà trường có nhiệm vụ làm tham mưu cho UBND thị xã và PGD&ĐT giải quyết đầy đủ và đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo: giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo không để tồn đọng…
- Chỉ tiêu: Kiểm tra 1 lần/năm học.
           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Nhà trường tham mưu với Phòng GD&ĐT thị xã Bến Cát để xin ý kiến chỉ đạo và tham mưu thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; nội dung thanh kiểm tra cơ sở giáo dục. Nhà trường thực hiện chức năng kiểm tra thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước do cấp trên giao; Thực hiện chế độ báo cáo.
- Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Bến Cát, Hiệu trưởng có trách nhiệm ra Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường, xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đảm bảo phù hợp với sự chỉ đạo chung của ngành và tình hình thực tế của địa phương, nhằm giúp cho các cá nhân trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học nhằm góp phần nâng cao chất lượng CS&GD trẻ của nhà trường.
- Thông qua kế hoạch kiểm tra nội bộ trường tại hội nghị, họp hội đồng giáo dục điều chỉnh kế hoạch trước ngày 1/10/2022.
- Nhà trường báo cáo đột xuất về Phòng GD&ĐT (qua chuyên viên phụ trách công tác thanh tra) khi Phòng GD&ĐT yêu cầu, báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ học kì I chậm nhất ngày 30/12/2022, tổng kết công tác kiểm tra nội bộ chậm nhất ngày 25/5/2023.
VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA CỤ THỂ TRONG NĂM HỌC
 

Thời gian

Nội dung kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Hình thức kiểm tra Người kiểm tra Dự kiến thời gian tiến hành kiểm tra
 
Ghi chú


Tháng 9
- Ổn định nề nếp trẻ.
- Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.
- Kiểm tra việc đảm bảo VSATTP tại nhà bếp.
- K.tra việc sử dụng và bảo quản tài sản.
- K.tra các điều kiện đảm bảo chất lượng CS,ND và GD trẻ.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.

 

-Giáo viên
-Nhân viên ND,
NVYT
 
Kiểm tra trực tiếp tới các khu, lớp về nề nếp, công tác nuôi dưỡng, CSVC, việc sử dụng tài sản, Y tế học đường.
 
Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB Tuần 3 (ngày 19/9 đến 30/9/2022)
 


Tháng 10
- Số lượng trẻ.
- Các nề nếp, thói quen của trẻ.
- Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, VSDD&ATTP.
- Kiểm tra việc đảm bảo VSATTP tại nhà bếp.
- Thực hiện quy chế chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học.
- Thực hiện HSSS GV,NV.
- Thực hiện quy chế tuyển sinh, quản lý GD người học và các chế độ chính sách đối với người học.
- Thực hiện quy định công khai chất lượng GD và các điều kiện đảm bảo CLGD.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.
KTTD 2 GV.

-Giáo viên

-Nhân viên

-BGH
-Kiểm tra ĐX việc lưu giữ HSSS, kiểm tra trực tiếp CB,GV,NV.
-Đối chiếu so sánh
Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB Các ngày trong tuần tháng 10
 

Tháng 11
- Số lượng.
- Nề nếp thói quen.
- Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, VSATTP và chất lượng GD.
- Thực hiện quy chế CM, việc đổi mới phương pháp dạy học, việc áp dụng CNTT trong dạy học.
- Môi trường học tập của trẻ.
- KTTD 2 GV.
- KT công tác thu chi.
- Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản, việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em.
- Kiểm tra các ĐK đảm bảo chất lượng GD ; chấp hành quy định về kiểm định chất lượng GD.
- Công tác XHHGD.
-Giáo viên

-Nhân viên
-BGH

NVKT, NVTQ
-Kiểm tra ĐX việc lưu giữ HSSS, thực hiện QCCM.
-Kiểm tra trực tiếp CB,GV,NV.

-K.tra TD 2 GV.

-Đối chiếu so sánh
-BGH
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng.
-Các ngày trong tuần tháng 11.

-KTTD 2 GV vào 2 ngày tuần 2 tháng 11
 

Tháng 12
- Chất lượng CSND, VSATTP và chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- Môi trường học tập của trẻ.
- KTTD 2 GV.
- Thực hiện QCDC.
- Kiểm tra tài sản các lớp.
- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của nhà trường.
- Công tác quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạ, bồi dưỡng, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách đối với CB,GV,NV.
-Giáo viên
NVND

-BGH
NVKT, NVTQ

-Hiệu trưởng
-Kiểm tra ĐX việc lưu giữ HSSS, thực hiện QCCM.
-K.tra trực tiếp CB, GV,NV.
-K.tra TD 2 GV.
-Đối chiếu so sánh
-Thực hiện QCDC, thực hiện KH bồi dưỡng, chế độ chính sách
-BGH
H.trưởng

-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
-Các ngày trong tuần tháng 12.
-KTTD 2 GV vào 2 ngày tuần 4 tháng 12.
 

Tháng 1/2023
- Chất lượng ND, VSDD&ATTP và chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- Công tác y tế học đường.
- Môi trường học tập của trẻ.
- KTTD 2 GV.
- Thực hiện QCDC.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Công tác XHHGD.
-Giáo viên

NVND
-BGH
NVKT, NVTQ,
NVYT
-Hiệu trưởng
-K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, NVYT về thực hiện QCCM.
-K.tra TD 2 GV.
-Thực hiện QCDC, thực hiện KH bồi dưỡng, chế độ chính sách
-BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 1.
-KTTD 2 GV vào 2 ngày tuần 3 tháng 1
 

Tháng 2/2023
- Chất lượng ND, VSDD&ATTP, chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- MTH.Tập của trẻ.
- KTTD 1 GV.1 CD
- HSSS công tác thu chi.
- Thực hiện QCDC.
- K.tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi TE.
-Giáo viên
NVND
-BGH
NVKT, NVTQ,
NVYT
-Hiệu trưởng
-K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, về thực hiện QCCM.
-K.tra TD 2 GV.
-K.tra HSSS KT,TQ
-Thực hiện QCDC
BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 2.
-KTTD 1 GV vào 2 ngày tuần 2 tháng 2
 

Tháng 3/2023
-Số lượng, chất lượng nuôi dưỡng, VSDD&ATTP, chất lượng GD.
- Thực hiện QCCM.
- Môi trường HT của trẻ.
- Kiểm tra HSSS GV-NV.
- KTTD 2 GV.2 CD
- Thực hiện QCDC.
- VS môi trường.
- Công tác y tế học đường, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Công tác XHHGD.
-Giáo viên

NVND
-BGH
NVKT, NVTQ,
NVYT
-Hiệu trưởng
-K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, về thực hiện QCCM, CT XHH.
-K.tra TD 1 GV.
-K.tra HSSS CT Y tế.
-Thực hiện QCDC
BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 3.
-KTTD  2 GV vào 1 ngày tuần 4 tháng 3.
 

Tháng 4/2023
- Chất lượng ND, VSDD&ATTP, chất lượng GD.
- Thực QCCM.
- MTH.Tập của trẻ.
- KTTD 2 GV,2CD
- VS môi trường.
- K.tra công tác y tế trường học, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích trong nhà trường.
-Giáo viên

NVND
-BGH

NVYT
-Hiệu trưởng
K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, về thực hiện QCCM.
-K.tra TD 4 GV, 2 CD.
-KTĐX M-C-L
-K.tra HSSS CT Y tế.
BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 3.
-KTTD 2GV, 2CD vào  tháng 4
 

Tháng 5/2023
- Chất lượng ND, VSDD&ATTP, chất lượng GD.
- Thực QCCM.
- MT H.Tập của trẻ.
- KTTD 2 GV, 2 CD
- VSMT.
- Công tác y tế.HS lưu từ tháng 12 đến tháng 4/2022
- K.tra việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học và đồ chơi TE.
- Thực hiện quy định về thu, quản lý, sử dụng các khoản thu, chi của nhà trường.
- Kiểm tra thực hiện các kỳ chuyên đề, việc lồng ghép các nội dung xây dựng trường học thân thiện  vào chương trình CSGD trẻ.
- Kiểm tra chất lượng trẻ 5 tuổi


 
-Giáo viên
NVND
-BGH
NVKT, NVTQ,
NVYT
-Hiệu trưởng
K.tra ĐX việc thực hiện HSSS, GV, NVND, về thực hiện QCCM, CT XHH.
-K.tra TD 4 GV, 2CD.
-K.tra HSSS CT thu chi.
BGH
H.trưởng
-Trưởng ban KTNB và thành viên Ban KTNB.
-Tổ CM.
-Ban chất lượng
Các ngày trong tuần tháng 5.
-KTTD 2 GV, 2 CD , 1 KT
 
  - Hình thức kiểm tra theo kế hoạch, dưới các hình thức kiểm tra đột xuất, báo trước và không báo trước.
  - Đối tượng: Tổ khối, bộ phận, cá nhân.
 Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường mầm non Chánh Phú Hòa năm học 2022 - 2023, nhà trường rất mong nhận được sự chỉ đạo và hướng dẫn của lãnh đạo Phòng GDĐT Bến Cát để nhà trường thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ nhà trường đảm bảo đúng quy định./.
          Nơi nhận                                                                            HIỆU TRƯỞNG
          - PGDĐT Bến Cát (để báo cáo);
          - Trường MNCPH (để thực hiện);
         - Lưu: VT.                                                                      Nguyễn Ngọc Dung
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website của trường thế nào?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay190
  • Tháng hiện tại1,063
  • Tổng lượt truy cập182,122
Văn bản phòng

823/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phát động, triển khai Cuộc thi " An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 25/11/2023

822/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/11/2023. Trích yếu: Phối hợp rà soát nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid 19

Ngày ban hành : 25/11/2023

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành : 27/09/2023

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành : 13/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành : 13/09/2023

Thực đơn
Bữa sáng:

- Bánh canh chả cá ba sa, su su.
- Sữa Grow IQ

Bữa trưa:

- Cơm trắng
- Canh: cải bó xôi, thịt bò
- Mặn: thịt gà ram mặn
- Luộc/xào: mướp xào mực.

Bữa xế:

Yakult

Bữa chiều:

Súp tôm, trứng, rau củ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây